SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V DLUŽNICKÝCH REGISTRECH

 

V souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru mezi mnou a společností Fincapus s.r.o., IČO 055 91 341, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 (Společnost) a jednáním o jejím uzavření uděluji Společnosti následující souhlasy se zpracováním osobních údajů v dlužnických registrech.

 

1.1. Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací

 

Souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje, včetně rodného čísla, způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (Informační memorandum).

Účelem zpracování osobních údajů v souladu s tímto souhlasem je:

 

 1. vytvoření souboru informací vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce v rámci Nebankovního registru klientských informací vedeném CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČ 712 36 384, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00 (NRKI); a
 2. zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací, vedeném Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČ 261 99 696, se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00 (BRKI), o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů BRKI a NRKI jsou uvedeny v Informačním memorandu.

 

Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců od data jeho udělení. Uzavřu-li se Společností úvěrovou smlouvu, uděluji tento souhlas na dobu trvání této smlouvy a na dobu dalších 4 let po splnění nebo jiném způsobu zániku všech závazků, které z úvěrové smlouvy vyplývají. Tento souhlas je neodvolatelný.

Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s Informačním memorandem, které obsahuje také poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů BRKI anebo NRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem byl/a informován/a o tom, že aktuální znění Informačního memoranda mohu kdykoli získat na webových stránkách Společnosti www.nuko.cz nebo www.cncb.cz.

 

 

1.2. Pozitivní registr sdružení SOLUS

 

Souhlasím s tím, aby Společnost získávala mé osobní údaje z Pozitivního registru vedeného sdružením SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČ 693 46 925, se sídlem Praha - Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00 (Pozitivní registr). Pozitivní registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů.

Souhlasím s tím, aby Společnost shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně rodného čísla, a předávala je za účelem dalšího shromažďování, zpracovávání a uchovávání sdružení SOLUS v rámci Pozitivního registru.

Souhlasím s rozsahem zpracovávaných osobních údajů, způsobem a podmínkami jejich zpracování v Pozitivním registru, jak je vymezeno v Poučení o registrech sdružení SOLUS (Poučení). Sdružení SOLUS je zejména oprávněno vytvořit soubor mých osobních údajů od všech členských společností Sdružení SOLUS, dalších veřejně dostupných osobních údajů a údajů o statistických vyhodnoceních mé bonity a důvěryhodnosti. Takto vytvořený informační souboru může Sdružení SOLUS zpřístupnit všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru, tedy i Společnosti, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Poučení.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 

 1. splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů Společností;
 2. zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;
 3. posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru, a to i opakovaně;
 4. ochrana práv Společnosti a ostatních členů sdružení SOLUS.

 

Tento souhlas uděluji na dobu 3 měsíců od data jeho udělení. Uzavřu-li se Společností úvěrovou smlouvu, uděluji tento souhlas na dobu trvání této smlouvy a na dobu dalších 3 let po splnění nebo jiném způsobu zániku všech závazků, které z úvěrové smlouvy vyplývají. Tento souhlas je neodvolatelný.

Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s Poučením a byl/a informován/a o tom, že aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na webových stránkách Společnosti www.nuko.cz nebo www.solus.cz. Jsem si vědom/a svých práv popsaných v Poučení, zejména práva vyjádřit písemně nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru.

Beru na vědomí, že Společnost využívá i další registry sdružení SOLUS bez nutnosti získání mého souhlasu, a to na základě příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Podrobná informace o tomto zpracování osobních údajů je uvedena v čl. 3.1.4 Informace o zpracování osobních údajů.

 

 1. splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů Společností;
 2. zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;
 3. posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru, a to i opakovaně;
 4. ochrana práv Společnosti a ostatních členů sdružení SOLUS.

 

Tento souhlas uděluji na dobu 3 měsíců od data jeho udělení. Uzavřu-li se Společností úvěrovou smlouvu, uděluji tento souhlas na dobu trvání této smlouvy a na dobu dalších 3 let po splnění nebo jiném způsobu zániku všech závazků, které z úvěrové smlouvy vyplývají. Tento souhlas je neodvolatelný.

Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s Poučením a byl/a informován/a o tom, že aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na webových stránkách Společnosti www.nuko.cz nebo www.solus.cz. Jsem si vědom/a svých práv popsaných v Poučení, zejména práva vyjádřit písemně nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v Pozitivním registru.

Beru na vědomí, že Společnost využívá i další registry sdružení SOLUS bez nutnosti získání mého souhlasu, a to na základě příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Podrobná informace o tomto zpracování osobních údajů je uvedena v čl. 3.1.4 Informace o zpracování osobních údajů.

 

2. MARKETINGOVÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, adresy trvalého a přechodného bydliště a dalších osobních údajů, které Společnost v průběhu smluvního vztahu získá (např. o mnou využitých finančních službách Společnosti) za účelem:

 

 1. vytváření a zasílání nabídky služeb Společnosti a třetích osob, a to i prostřednictvím elektronických prostředků či prostřednictvím SMS zprávy;
 2. mé účasti ve věrnostních zákaznických programech;
 3. výběru klientů pro vytváření nabídek produktů a služeb (zejména ve formě direkt mailových kampaní) a pro jejich vyhodnocování; a
 4. marketingových průzkumů Společnosti.

 

Souhlas k marketingovým účelům uděluji na dobu 2 let od jeho poskytnutí. Uzavřu-li se Společností úvěrovou smlouvu, uděluji tento souhlas na dobu trvání této smlouvy a na dobu dalších 2 let po splnění nebo jiném způsobu zániku všech závazků, které z úvěrové smlouvy vyplývají.

Souhlas k marketingovým účelům mohu odvolat kdykoli.

 

3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM KOPIE DOKLADU TOTOŽNOSTI A CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1. Souhlasím s tím, aby Společnost pořizovala a zpracovávala kopie mého dokladu totožnosti a případně dalších dokladů, které Společnosti poskytnu. Souhlas poskytuji Společnosti za účelem jednoznačné identifikace mé osoby v souvislosti s jednáním o úvěrové smlouvě a navazujícím posouzením mé úvěruschopnosti. Souhlas uděluji na dobu 6 měsíců od jeho udělení a mohu jej odvolat pouze v případě, že Společnost není povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

Souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů mohu odvolat kdykoli.

 

3.2. Souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala biometrické údaje získané z fotografie v mém průkazu totožnosti, a to v rozsahu pohlaví, barva a délka vlasů, barva oči, skutečnost, zdali mám nebo nemám brýle, tvar očí, tvar obličeje, tvar nosu, tvar úst. Tento souhlas uděluji s vědomím, že se jedná o citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Souhlasím, aby Společnost využila takto získané osobní údaje za účelem identifikace mé osoby a za účelem posouzení mé úvěruschopnosti, a to prostřednictvím automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování o uzavření úvěrové smlouvy a poskytnutí spotřebitelského úvěru. Konkrétně Společnost smí využít mé osobní údaje pro posouzení mé identity a mé úvěruschopnosti.

Souhlas uděluji do doby poskytnutí úvěru na základě uzavřené úvěrové smlouvy, nejdéle však na dobu 6 měsíců od jeho udělení.

Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem byl/a řádně poučen o svých právech podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jak jsou uvedena v článku 5 Informace o zpracováních osobních údajů.

Souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů mohu odvolat kdykoli.

 

4. SOUHLAS S PŘEDÁNÍM TELEFONNÍHO ČÍSLA A/NEBO RODNÉHO ČÍSLA POSKYTOVATELŮM TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

 

4.1 Souhlasím s tím, aby Společnost předala mé telefonní číslo a/nebo rodného číslo, které jsem uvedl Společnosti v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru, těmto poskytovatelům telekomunikačních služeb (mobilním operátorům):

 1. - O2 Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336;
 2. -Virtuální operátor O2 Family, s.r.o., IČO 24215554;
 3. - T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681;
 4. - Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 257 880 01 (dále jen „Mobilní operátoři“).

  Mobilní operátoři budou oprávněni mé telefonní a/nebo rodné číslo jednotlivě zpracovat za účelem vytvoření agregované informace vypočtené ú údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací vedených na mou osobu nebo z údajů o způsobu využití služeb elektronických komunikací poskytovaných na telefonním čísle, jehož jsem uživatelem.

  4.2 Souhlasím s tím, aby Mobilní operátoři předali agregovanou informaci Společnosti za účelem posouzení mé úvěruschopnosti, bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti a prohlašuji, že mnou uvedené telefonní číslo je v mém výlučním osobním užívání.  Prohlášení o ochraně osobních údajů - TelcoScore

 Tento souhlas uděluji na dobu 3 měsíců od okamžiku jeho udělení. Jsem si vědom toho, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a že souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním doporučeně na sídlo Společnosti. Odvolání souhlasu však nemá vliv na již provedené zpracování.

 Současně prohlašuji, že znám svá práva, která subjektům osobních údajů poskytuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zejména právo přístupu k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení, právo domáhat se opatření k zajištění nápravy, právo zablokování či zlikvidování údajů, a dále, že mám právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Společnost Fincapus s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť zpracování je nezbytné pro posouzení možnosti Vám poskytnout úvěr a také pro splnění zákonných povinností této společnosti. Tyto povinnosti spočívají zejména v provedení identifikace a kontroly Vaší osoby podle právní regulace v oblasti zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Fincapus s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 055 91 341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 266588 (dále jen „správce“). 

2.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, adresa elektronické pošty info@nuko.cz, telefon 800 77 88 55.

2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro: 

3.1.1. splnění smluv mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takových smluv, včetně posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); 

3.1.2. splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně ke splnění povinností k provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“); 

3.1.3. splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to zejména ke splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je: 

4.1.1. plnění smluv mezi Vámi a správcem, včetně těch smluv, na základě kterých Vám má být případně poskytnut úvěr, či provedení opatření správcem před uzavřením takových smluv, včetně posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr; 

4.1.2. splnění povinností správce k provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle AML zákona; 

4.1.3. splnění dalších veřejnoprávních povinností správce. 

4.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 

 

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smluv mezi Vámi a správcem či k provedení opatření správcem před uzavřením takových smluv, včetně posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr, budou správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

5.2. Vaše osobní údaje zpracovávané správcem za účelem splnění povinností k provedení identifikace a kontroly Vaší osoby dle AML zákona budou zpracovávány po dobu stanovenou AML zákonem a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných ustanovení AML zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. 

5.3. Vaše osobní údaje zpracovávané správcem za účelem splnění dalších veřejnoprávních povinností správce budou zpracovávány po dobu stanovenou takovými veřejnoprávními předpisy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů. 

 

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické, konzultační či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce, včetně zajišťování provozu software a ukládání dat (zpracovatelé osobních údajů) a osoby, od kterých jsou správcem získávány informace nutné či vhodné k posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr. 

6.2. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce správu či vymáhání pohledávek ze smlouvy o úvěru, a dále případný postupník pohledávek ze smlouvy o úvěru, pokud by došlo k jejich postoupení. 

6.3. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (AML zákon) můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 

6.4. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 

6.5. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. 

 

8. ÚČINNOST

 

Tento dokument je účinný od 1.7.2017