ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. xxxxx

Tato Úvěrová smlouva je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

 

Společnost

Fincapus sro

IČO:

055 91 341

sídlo:

Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 266588

adresa internetových stránek:

www.nuko.cz

telefonní číslo:

+420800778855

e-mailová adresa:

info@nuko.cz

 

A

 

Klient

 

jméno a příjmení:

xxxxxx xxxxxxx

rodné číslo:

xxxxxx

číslo a typ osobního dokladu:

xxxxxxxxx a Občanský průkaz

adresa trvalého bydliště:

xxxxxxxxxx

e-mailová adresa:

xxxxxxx@xxxxxx.xx

číslo mobilního telefonu:

xxxxxxxxxx

 

Společnost a Klient uzavřeli tuto Úvěrovou smlouvu v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, zejména § 2395 a násl., a Zákona o spotřebitelském úvěru. Předmětem Úvěrové smlouvy je závazek Společnosti poskytnout Klientovi za podmínek uvedených níže peněžní prostředky (dále jen „Úvěr“) a závazek Klienta tento Úvěr splatit a zaplatit Společnosti veškeré úroky přirostlé k Úvěru a veškeré další případné platby s Úvěrem související, a to nejpozději v den splatnosti, jak je tento uveden v Úvěrové smlouvě, nebo Smluvními stranami posléze měněn (dále jen „Den splatnosti“).

 

1. Základní informace

 

druh Úvěru

bezúčelový bezhotovostní úvěr

částka jistiny

xxxxxxx Kč

pevná zápůjční úroková sazba 

 0%

poplatek za poskytnutí úvěru

xxxxxxx

celková výše Úvěru:

xxxxxxx Kč

datum splatnosti

xxxxxxx

způsob poskytnutí Úvěru:

Zaslání na bankovní účet Klienta č .:

xxxxxx, vedený u xxxxx

 

2. Posouzení úvěruschopnosti

 

Klient bere na vědomí, že na základě § 88 Zákona o spotřebitelském úvěru může Společnost coby poskytovatel spotřebitelského úvěru nahlížet do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta, pokud je to nezbytné pro posouzení jeho schopnosti splácet Úvěr a výslovně s tím souhlasí. Klient dále výslovně souhlasí, aby Společnost použila k posouzení úvěruschopnosti Klienta aplikace Instantor či Kontomatik a/nebo TelcoScore.

 

3. Prodloužení splatnosti

 

Klient může splatnost Úvěru prodloužit o 7, 14, nebo 30 dní, a to i opakovaně. V případě, že základní dobu splatnosti, která činí 30 dnů ode dne jeho poskytnutí, Klient prodlouží, tak Společnost informuje Klienta o všech podstatných okolnostech prodloužení, zejména Klientovi poskytne předsmluvní informace popisující klíčové vlastnosti Úvěru po jeho prodloužení a související smluvní dokumentaci. Smluvní strany se dohodly, že k prodloužení splatnosti může dojít na základě Klientovi žádosti přes WEBové rozhraní služby NUKO.CZ a zaplacením relevantního poplatku za požadované prodloužení. Společnost je oprávněna odmítnout prodloužení (o čemž bude Klienta informovat, např. SMS nebo e-mailem) z důvodů negativního výsledku přezkoumání Klientovi úvěryschopnosti.

 

Následující tabulka ukazuje možné varianty v závislosti na (prodloužení) splatnosti:

 

doba trvání úvěru

celková výše spotřebitelského úvěru

Zápůjční pevná úroková sazba

splatnost a související poplatky

bez prodloužení

celková doba trvání X dní

xxx,- Kč

0 % p.a.

v případě první půjčky a v případě každé další půjčky: jednorázová úhrada jistiny plus poplatek ve výši XXXX,- Kč

prodloužení o 7 dní

celková doba trvání X dní

xxx,- Kč

0 % p.a.

poplatek ve výši XXXX,- Kč plus veškeré platby vypsané v předcházejících řádcích

prodloužení o 14 dní

celková doba trvání X dní

xxx,- Kč

0 % p.a.

poplatek ve výši XXXX,- Kč plus veškeré platby vypsané v předcházejících řádcích

prodloužení o 30 dní

celková doba trvání X dní

xxx,- Kč

0 % p.a.

poplatek ve výši XXXX,- Kč plus veškeré platby vypsané v předcházejících řádcích

 

4. Účty pro zaslání plateb

 

Své platby můžete poslat s variabilním symbolem čísla této smlouvy na následující bankovní účty:

  • 2701204232/2010 vedený u Fio banky;
  • 4381850399/0800 vedený u České spořitelny ;
  • 277696119/0300 vedený u ČSOB;
  • 5170012891/5500 vedený u Raiffeisen Bank;
  • 115-3752410217/0100 vedený u Komerční banky ;
  • 0221819239/0600 vedený u Moneta Money Bank;
  • 2113817948/2700 vedený u UniCredit banky .

 

4.1 Výpis z účtu

 

Klient má právo obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření kdykoliv během trvání závazku z této Smlouvy (tabulka je přístupná ve Vašem internetovém Klientském profilu).

 

5. Sankční ustanovení

 

Smluvní strany se dohodly, že pokud Klient nezaplatí v době splatnosti, je povinen zaplatit Společnosti:

- účelně vynaložené náklady na vymáhání (například soudní výlohy, poštovné, telefonní poplatky a další poplatky související s komunikací ohledně vymáhání, apod.),

  • poplatek – účelně vynaložené náklady - v částce 150,- Kč za každou písemnou upomínku zaslanou Společností Klientovi, přičemž Společnost je oprávněna uplatnit proti Klientovi nárok na zaplacení prvních nákladů za zaslání upomínky po uplynutí pěti kalendářních dnů prodlení Klienta s úhradou, na zaplacení druhé upomínky po uplynutí 15ti kalendářních dnů prodlení Klienta s úhradou a na úhradu třetí upomínky úhradou po uplynutí 30ti kalendářních dnů prodlení Klienta s úhradou. Společnost není oprávněna nárokovat proti Klientovi úhradu více než tří poplatků za zaslání upomínky,
  • - smluvní pokutu ve výši 0,1% denně ze součtu částky odpovídající neuhrazené jistině/její dosud neuhrazené části (ve výši k prvnímu dni prodlení Klienta) a částky neuhrazeného úroku ve výši zápůjční úrokové sazby (vznikne-li Společnosti na jeho zaplacení nárok podle čl. 1) k prvnímu dni prodlení Klienta. Společnost má právo na zaplacení smluvní pokuty od prvního dne prodlení Klienta až do úplného zaplacení. Právo na úhradu smluvní pokuty podle předchozí věty Společnosti nevznikne v případě, že prodlení Klienta s úhradou jistiny/její části bude menší než 5 kalendářních dní. Souhrn výše všech smluvních pokut uplatněných dle tohoto čl. 5 nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše Úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.
  • - Smluvní strany se dále dohodly, v případě prodlení Klienta s úhradou splátky Úvěru, má Společnost právo požadovat zákonné úroky z prodlení, a to ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení

 

6. Odstoupení od Úvěrové smlouvy

 

Od Úvěrové smlouvy Klient bez udání důvodu odstoupit bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo pokud smlouva neobsahuje informace stanovené v §106 až 108 nebo §109 odst.1 Zákona o spotřebitelském úvěru. Tato lhůta neskončí dříve než 14 dní poté, co Společnost Klientovi poskytne chybějící informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Písemné odstoupení musí být Společnosti odesláno v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty 14 dní na adresu:

 

Fincapus s.r.o., Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

 

Po odstoupení musí Klient Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení zaplatit jistinu a úrok ve výši, na kterou by Společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Úvěrové smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, přičemž úrok za každý den trvání smlouvy činí xxx,- Kč. Pokud Klient neuplatní své právo na odstoupení, bude své závazky hradit Společnosti podle Úvěrové smlouvy.

Vedle práva na odstoupení může Klient tento smluvní vztah ukončit úplným řádným nebo úplným předčasným splacením Úvěru.

 

7. AML

 

Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění a zavazuje se informovat Společnost, pokud by se jí stal nebo toto prohlášení neodpovídalo skutečnosti.

 

8. Elektronická komunikace

 

Klient prostřednictvím Webových stránek přistupuje ke svému profilu. Své přístupové údaje ke svému profilu je povinen pečlivě chránit a v případě, že se je dozví třetí osoba učinit veškerá opatření k nápravě, především informovat Společnost a zajistit nápravu tohoto nežádoucího stavu (zejména, nikoli však výlučně, změnu hesla). Všechna jednání, která Klient učiní prostřednictvím svého profilu na Webových stránkách se považují za právně závazná jednání Klienta. Smluvní strany mohou komunikovat libovolným elektronickým komunikačním kanálem, je-li při takovéto komunikaci možné identifikovat klienta (například na základě shody telefonního čísla či e-mailu v komunikačních aplikacích jako například WhatsApp, Viber, Skype, apod.). Tuto komunikaci lze využít jak pro zasílání obchodních sdělení, tak pro komunikaci ohledně závazků vyplývajících z Úvěrové smlouvy. Klient se zavazuje řádně a dostatečně sledovat tyto komunikační kanály (zejména mobilní telefon a e-mail). Komunikace ze strany Společnosti se považuje za doručenou v den jejího odeslání na kontakt uvedený Klientem.

 

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Klient tímto uděluje Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání Společnosti, zejména pro účely identifikace, uzavření a správy Úvěrové smlouvy, jakož i ochrany proti nekalému jednání. Klient tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Souhlas se zpracováním osobních údajů dostupným na internetových stránkách www.nuko.cz a s jeho obsahem výslovně souhlasí. Souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří přílohu č. 2 této Úvěrové smlouvy.

 

10. Uzavření smlouvy a podmínky čerpání

 

Tato Úvěrová smlouva nabývá platnosti ve chvíli, kdy Klient postupem podle Všeobecných smluvních podmínek, pod článkem 5.1 až 5.3, ověří svůj Bankovní účet prostřednictvím (i) aplikací Instantor či Kontomatik, případně (ii) provedením verifikační platby, iii) zasláním bankovních výpisů ze svého bankovního účtu za poslední 3 měsíce, a to pomocí emailu, aplikace Viber či aplikace WhatsApp. Verifikační platba se uskuteční převodem částky ve výši 1 Kč na bankovní účet Společnosti uvedený v článku 1 výše. Tato Úvěrová smlouva nabývá účinnosti ve chvíli, kdy Společnost Klientovi vystaví Potvrzení o poskytnutí a zašle je na telefonní číslo Klienta uvedené v záhlaví této Úvěrové smlouvy. Podmínkami čerpání jsou (i) platnost této Smlouvy (včetně identifikace klienta a ověření jeho Bankovního účtu) (ii) splnění podmínek úvěruschopnosti a následné vydání Potvrzení o poskytnutí, případně (iii) další Věřitelem sdělené podmínky.

 

11. Závěrečné ustanovení

 

Výše poplatků, které nejsou přímo uvedeny v této Smlouvě a/nebo Obchodních podmínkách, se řídí Sazebníkem poplatků, se kterým se Klient před podpisem této smlouvy měl možnost seznámit, souhlasí s ním a poplatky podle tohoto sazebníku se zavazuje Společnosti uhradit. Klient potvrzuje, že se podrobně seznámil s textem ustanovení této Smlouvy včetně jejich příloh, zejména Obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou část této Úvěrové smlouvy a její přílohu č. 1. Klient dále prohlašuje, že rozumí svým právům a povinnostem obsaženým v Úvěrové smlouvě, Obchodních podmínkách a souhlasu se zpracováním osobních údajů a považuje je za závazná. Veškeré pojmy s počátečním velkým písmenem nedefinované v této Úvěrové smlouvě mají význam uvedený v článku 11 Obchodních podmínek.

 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů nuko.cz

Příloha č. 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů